Ważne informacje dla przyjętych do XLO !!!!

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2022/2023
Potwierdzenie woli przyjęcia do X LO im. Przemysła II w Poznaniu następuje poprzez
przedłożenie (do 1 sierpnia 2022 r., godz. 15:00):

oryginał świadectwa,

oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,

2 zdjęcia legitymacyjne (opisane imieniem i nazwiskiem),

karta zdrowia,

kwestionariusz osobowy (do wypełnienia na miejscu lub
wydrukowany z systemu NABÓR; podpisany przez rodzica i dziecko)